Teatsen 2010

Teatsen is in yn Wergea ûntwikkele mingfoarm fan tennisjen en keatsen. Yn dit spultsje jilde yn haadsaak de keatsspulregels, mar wurdt der spile mei in tennisracket. Foar de wedstriid fan oankommende snein kin elkenien har noch opjaan.