Teaterfoarstelling “Wat soesto!” nei Friens

De aktiviteitenkommisje hellet, yn gearwurking mei Pier 21, “Wat soesto!” nei Friens. Op 6 maart 2021 yn de skuorre fan Johan Bergsma oan de Van Sytzemawei 7. In uniek plakje foar in unieke foarstelling !
Fanôf 24 septimber gjit de kaartferkeap los. Sjoch op www.pier21.nl of op www.vanplan.nl We ha mar in beheind oantal plakken ifm Corona, bestel dus op tiid !
Fol = Fol