TDS yn top Nederlânske skoalkuorballers

De Trije Doarpen Skoalle hat him goed sjen litten op it Nederlânsk Kampioenskip skoalkuorbal. Mei twa Fryske kampioensteams diene se mei oan dit barren. Se presintearren har dêr op in topnivo, dêr’t de meikommen supporters ek fan meigenietsje koene.