TDS komt yn aksje foar Serious Request

In oantal bern fan de Trije doarpen Skoalle is no al drok dwaande foar de aksje fan Serious Request.
Der wurd thús ôfwaskje, glês nei glêsbak brocht, stoofparren ferkocht as lege flessen sammele. Dit alles om sa folle mooglik jild yn te sammeljen foar it Reade Krús.