Tanke by de Blauwe Tinte??

Der hat him by doarpsbelang in oaljemaatskippij oanmeld, dy ’t in ûnbemanne benzine- en diselpomp sette wol op it “carpool”plak by de Blauwe Tinte. Dêr soene wy dan goedkeap tanke kinne. (foar safier as dat noch goedkeap kin) Lês fierder