Talint socht

Sneontejûn op de merke kin jo talint ûntdutsen wurde!! Jo kinne je no noch opjaan foar ‘Trije doarpen got talent’. Der binne noch ferskate plakjes oer. Dizze doarpsgenoaten hawwe har ûnder oare al opjûn: Evert Wieling, Maaike van der Veen, Jeanette Bokma, Aukje Okkinga, Simon Okkinga jr. Hendrik Hofstra Henny Tiesema Pieter Roorda Herman en Astrid Woltjer Roto mei harren artiesten Opjaan kin oant 1 augustus bij Klaske Tigchelaar Dizzy juni wurdt filme, en alle dielnimmers krije in dvd! Lês fierder