Taalstriid?

Yn redaksjegearkomsten komme der wol ris fragen oer it gebrûk fan Frysk en Nederlânsk op ‘e site. Wy pleatse de kopy yn de taal dy’t we oanlevert krije. Mar wat fine jim as lêzer dêrfan? Stim en jou jim miening