Sylles foar Redúster famkes

Fjouwer bern krigen sneintemiddei sylles fan Angelique op ‘e Pikmar. Earst noch wat skrúten op ‘e steiger. Mar as de wyn yn it syl stjit dan brûzet Angelique mei Hester de Haan, Jeldau de Vries, Ilse Kruisinga en Silva de Waard oer de golven.