Syktocht nei in boerefamylje

Foar in tv-programma is Amarins Hielkema, tillevyzje makker by De Haaien, op syk nei in boerefamylje.
De tillevyzje makkers wolle graach de famylje folgje en sa de sjogger mei nimme yn in wrâld dêr’t se sels net sa gau komme. Mei in dokusoap wolle se it deistige boerebestean sjen litte.