Swinswette mei geraniums en gladiolen

80 jier âld, mar mei in jong programma stie Rients Gratema snein yn de oant teater ferboude loads fan de famylje Van der Werff. Sawol Swin.Swette as it publyk koene werom sjen op in slagge foarstelling.