Swinlân efter it stek

Moatte de boufakkers beskerme wurde tsjin nijsgjirrige omsteanders of moatte de omsteanders beskerme wurde tsjin hurd wurkjende boufakkers? Wat it ek wêze mei, der stiet no in grut stek om it bouprojekt, sa dat elkenien feilich is.Foto’s