Swin.Swette set goed útein

Mei in mear as útferkochte molkfabryk, sette snein foar de Swin.Swette kommisjeleden it seizoen goed útein. It kommend winterskoft stiet der noch in ferskaat oan aktiviteiten op de kalinder.