Swin.Swette: de juiste keuze

In hiele striid wurdt der fierd tusken de politike partijen foar de kommende provinsjale ferkiezings. Mei allegear leuzen probearje se de stimmer te berikken. Ek Swin.Swette lit fan him hearre. Foar it kulturele oanbod yn de takomst binne sy de júste ‘partij’.