Swettepaad

Nei de boufak wurdt begong mei it troch lûken fan it ‘Swettepaad’. Oan de ein fan de Nijlânsreed komt in heechhout oer de Swette. Oan de oare kant kin men dan rjochtssom nei it Mantgumerhúske. Linksom giet it rjochting de Dille. Je kinne dan fan Ljouwert nei Snits by de Swette del.
It paad wurdt 2 meter breed en it kriget in natoerlike wâlskant.