Sweltsjes-opfangsintrum

Passe der wol 5 sweltsjes yn sa’n lyts nêst? Dat frege se harren by de famylje de Groot ek ôf en derom makken se fan doazen dit opfangsintrum. De boppeste doaze is leech, dus falt der in sweltsje út it nêst, dan leit dit lytse fûgeltsje net fuort as kattefoer op ‘e grûn…..