Sweltsjegat

Troch in gat boppe de skuordoarren komme de sweltsjes yn de skuorre by harren jongen. Dit gat is spesiaal foar de sweltsjes makke, as der dan gjin doar iepen stiet, kinne de âlden dochs nei binnen.