Swellenest

Ien swel makket noch gjin simmer. Mar as jo yn it nêst sjogge dat by de famylje de Groot yn de skuorre hinget, dan jouwe safolle jonge fûgeltsjes jo in hoopfol gefoel foar de oankommende simmer.