Sweef

It opbouwen fan de sweefmûne lûkt altyd in soad publyk. Allegear jongfolk moetet mekoar dizze dagen by de sweefmûne om ôfspraken mei-elkoar te meitsjen foar de merke.