Swarte pyt dielt út

Trije swarte piten gongen net nei Spanje
Sy lutsen de priiswinners mei in soad franje
In karre fol pakjes en mei grut fertoan
Sa gongen se hjoed noch by de priiswinners oan
De priiswinners