Swarte piten op gymles

Foardat in swarte pyt by Sinteklaas oan it wurk mei, moat er wol yn topkondysje wêze. Hjoed waard der traint op rinne oer daken, pakjes fuortbringe en noch mear keunstkes. Oan de ein krigen alle piten in echt piten diploma. Foto’s