Swarte piten oefenje yn ZPTH

Al een pear dagen is it yn de Master Gorterstrjitte net plús
Twa swarte piten oefenje har keunsten yn it ‘swartepitetrainingshús’
Lytse en grutte minsken helpe de piten mei allerhande guod en taken
Soene se genoch leard ha en wol Sinteklaas har kommende sneon wol mei op paad ha foar de echte Sinteklaze saken?