Swalkrûte

Foar in kuier hoege je it doarp net mear út. Stifting Doarpswurk hat yn it doarp in swalkrûte útset.