Superlot foar Airco Techniek Friesland

Krekt as alle jieren, ferkeapet de Stichting Sportbelangen Reduzum ek dit jier de lotten fan de Grote Clubactie.
Njonken de ferkeap fan losse lotten, al dan net yn kombinaasje mei noch ien as mear, kin der ek in saneamd Superlot (fer)kocht wurde. Dit betsjut dat jo yn ien kear 50 loten (fer)keapje.
Dermei is it nijsgjirrig foar foaral ûndernimmers om’t it in soarte fan (mini)sponsoring is.