Sûnder buorkje gjin bûter, brea en griene tsiis

Reduzum hat in grutte histoarje op gebied fan lânbou. Under oare it FRS (Fries rundvee stamboek) waard hjir yn 1879 oprjochte.
Hoewol it Frysk lanboumuseum in soad sjen lit oer it buorkjen fan eartiids, wie der op’e pleats ek wichtige taak foar de frou. Al mei al in moaie reden om hjir ris efkes te sjen mei de froulju fan de Vrouwen van Nu.