Sulveren breidspear

De flach gong út oan de Joksewei
Ek de buorlju diene dêr oan mei
Jan en Lijsberth Lantinga binne it sulveren pear
25 jier lyn smiten se de lapen gear