Sulveren brânspuiter

Fan 1979 oant 2008 hat Abe Kooiker (rjochts) him ynset foar de frijwillige brânwacht yn Grou. Foarich jier moast er fanwege syn leeftyd ophâlde. Op de nijjiersresepsje waard er foar al syn wurk fereare mei in sulveren brânspuitman.