Suksesfolle ynstuif

De kop is der ôf!
Ôfrûne freed hat juf Hester (kuorbal) en juf Minny (gym) sa’n 12 bern kennismeitsje litten mei it nije oanbod fan GV Stânfries en KV Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. Wa wit komme al dizze bern kommende freed wer, en nimme sy al har freontsjes en freondintsjes meinimme.
It wie in tige leuke middei.