Strobke, de musikal

De bern fan groep 7 en 8 binne al wiken drok mei it oefenjen. Freed om 20.30 oere is it safier. Dan kinne jim jûns op it skoalplein sjen nei it iepenloftspul Strobke. Allegear komme. En wolle jim in goed sitplak ha, nim dan in stoel mei.