Strjittepriis falt op 9008 RE

Feest foar de bewenners fan Oan it Swin
Net allinnich de jierdei fan Jorn en Tineke, mar ek oar gewin.
Sa krige Afke in nije auto, se reagearre like healwiis
En de buorlju fierden mei, foar har wie der ek in priis!