Strjittekeatsen

Foar de jeugdleden fan keatsferiening Jan Reitsma wie der hjoed alwer de twadde ledepartij. It kafee de Welp strjittekeatsen. Nei dat fan ‘e moarn de nedige reinbuien passearre wiene, koene se om 12 oere allegearre los. 
Besjoch in lytse ympresje fan de middei.