Strjittekeatsen

Snein 8 juni is der Kafee Bar de Welp Strjittekeatsen oanfang 13.00 oere. Jo kinne je opjaan foar 6 juny 19.00 oere bij Sjouke vd. Leij till.602468 of by Wilco Haarsma till. 602848. Oant dan!!