Striid om langste fisk famylje ear

Nei in dei rein wie der genoch wetter fallen en koene de fiskers om 18.00 fan start mei de Ale de Jager fiskwedstriid. Hans Brinksma kaam in oere te let en fiske dêrtroch efter it net. Der wie wat twaspjalt yn de fiskkommisje. Dit nei in oantal ‘klachten’ oer har kommisjelid Jeroen.
Dizze soe nei opmjitten fan de fisk fan syn famylje net de júste maten troch jaan.