Stremming Master Wybrensdyk Eagum

Fan 11 desimber oant en mei 22 desimber kinne je mei de auto net fia Eagum rjochting Ljouwert. Se sille dan dwaande mei reparaasje fan de damwand en de betondyk. Omleidingsrûte wurdt mei buorden oanjûn.