Stremming brug Idaerd

De brêge yn Idaerd is fan  25 septimber oant ‘e mei 6 oktober ôfslúten. Se brêge moat foegt wurde. Der kinne gjin auto’s oerhinne. Fytsers en kuierders wol.