Storing email

Sûnt it wykein is der in steuring op it mailadres fan de redaksje. We besykje dat sa gau as it kin te ferhelpen.