Stokje rinne

It oantal stokjerinners yn Reduzum nimt de kommende tiid ta. In oantal froulju fan de Vrouwen van Nu oefent sûnt koart op it sportfjild ûnder tafersjoch fan in Nordic Walking ynstrukteur. Foto’s