Stipersaksje skoalbus

Foar it ferfier fan de skoalbern fan bûten Reduzum rydt der alle dagen in skoalbus . Om dizze bus op ‘e dyk te hâlden is in soad jild nedich.Dêrom komme fan 22 oant en mei 27 febrewaris de âlders en oare frijwilligers fan de skoalbus bern by jo del om it donateursjild op te heljen.