Stimme foar de leukste merkereklame

Mear as 500 kear is der al stimd op de reklamefilmkes fan Piet Elzinga. Twa bedriuwen fiere de list oan. Jim kinne noch oant 1 oktober alle dagen in stim útbringe. Dwaan dus!