Stilte op skoalplein, drokte op ‘e tennisbaan

Troch de lanlike staking fan ûnderwizers hiene de skoalbern hjoed in dei frij. Tryntsje de Vries fan tennisferiening Stânfries fûn dit in moaie gelegenheid foar in ynstuif op ‘e tennisbaan. Oan de grutte opkomst fan bern, wie te sjen dat har inisjatyf goed slagge is.