Stikkene wetterlieding troch swier ferkear

Al in pear wiken sitte der wiete plakken op’e Ayttawei. Troch it grutte swiere ferkear is in wetterlieding ûnder de dyk stikken rekke. Gemeente Ljouwert hat al aksje ûndernaam nei dit probleem. Mar it wetter bliuwt streamen.
It wachtsjen is op wetterbedriuw Vitens dy’t ferantwurdlik is foar reparaasje oan de wetterlieding.