Stikelbarchjes yn Friens

Rûnom ús hinne is it hjerst. Blêden ferkleurje en falle fan de beammen. Ek in oantal bisten makket harren klear foar de wintersliep. Yn Friens binne der in oantal stikelbarchjes signalearre dy’t hielendal opkreaze binne, klear foar de winter….