Steateferkiezings 2007

Jehannes Zijlstra wie om 12 oere noch bot teloarsteld oer de opkomst fan de stimmers. Der wiene noch mar 151 minsken west. Bij it sjen fan dizze fyts foar it stimlokaal fleurde it sin al hielendal op. Om njoggen oere wie de opkomst 60,9 %. Yn 2003 wie dit 68 %. Utslach