Station Idaard-Roordahuizum

Reduzum leit oan it spoar, Ljouwert- Arnhem. Mar eartiids wie hjir ek in stationsgebou. Dizze foto is fan 1959. Op dizze websites fûnen we mear nijsgjirrige ynformaasje oer Reduzum fan eartiids.