Stânfriezen

Juster rûnen Sjoerd en Wilco de Boer en Sjouke v.d. Ley de slachtemaraton. En hjoed stie dit slachte partoer wer fris op it keatsfjild. Want de Handelsonderneming Sjoerd de Boer ledepartij woe direkteur Sjoerd mei net heal misse. Utslaggen