Sst, Wy hawwe in geheimke!

Mannich mem is hjoed in bytsje bedoarn troch har bern. De ôfrûne wiken waard der yn berneopfang thús as op skoalle omraak foar memmedei knutsele.
Hjoed kamen lang om let de kadootsjes ûnder it bed wei.