Spultsjedei

Hjoed wiene tusken de buien troch fertier foar grut en lyts.
In foksejacht foar de bern, in puzzeltocht om de geest op te skerpjen, en in buurtstriid tidens it rodeoride en rinne oer it wetter op it Swinlân.