Spring is in the air

De lamkes hawwe de maitiid yn ‘e kop. No mei it moaie waar kinne se oerdei lekker it lân yn. De lamkes fan Mennno Wiersma springe fan blidens net allinnich yn de loft, mar wolle al healwiizjend ek ‘meilifte’ by mem.