Spreekuur dorpenteam

Het Dorpenteam is actief in de dorpen: Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou. Een team van Meitinkers biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen.
Heeft u vragen op gebied van zorg, welzijn, maatschappelijke problemen, opvoeding etc. U bent welkom op het inloopspreekuur in de Trije doarpenskoalle.