Sportyf op tiisdei

Der kin wer sporten wurde. Net allinnich keatsers en kuorballers binne los. Ek de Dancefit froulju en de pilatusgroep binne op tiisdei te jûn (coronaproof) bûten oan it sporten