Sportyf 2009

Reduzum beweecht. Dizze wike is der net allinich aksje op de iisbaan en rûn it biljert. Jûn gean ek de lessen Steps en Pilates wer los. Eltsenien mei sportive foarnimmens is fan herte wolkom om ris del te kommen.